Turkish - What are unions?

Avustralya’daki Ýþçi Haklarý
ve Sendikalara iliþkin

Bilginiz Var mý?

 

Birçok göçmen için Avustralya’daki farklý yapýlarý anlamak zordur. Örneðin; Avustralya’da iþçiler, adil ücret ve iyi çalýþma koþullarý hakkýný elde etmek için birlikte çalýþmak amacýyla sendikalarda örgütlenmektedir. Doðduðunuz ülkedeki sendikalar çok farklý olabilir. Bu nedenle, Avustralya’daki sendikalara iliþkin bazý temel bilgiler aþaðýda verilmektedir.

 

Avustralyalý iþçilerin çoðu sendika üyesi olup, adil ücret ve iyi çalýþma koþullarý için birlikte görüþmektedirler. Sendikalar iþçileri temsil etmekte ve yardým ve desteðe ihiyacý olan iþçilerin korunmasýnda yardýmcý olmaktadýr.

 

Sendika temsilcilerini ve sendikada çalýþan görevlileri sendika üyeleri seçmektedir. Sendika tarafýndan korunmak için bir sendika üyesi olmanýz gerekir. Bir iþyerinde bir sendika ne kadar çok  üyeye sahip olursa, iþçiler için adil ücret ve iyi çalýþma koþullarý haklarýný elde etmek ve korumak o ölçüde mümkün olur.

 

Sendika üyesi olma çalýþanlarý sömürüye karþý daha fazla koruduðundan, bazý iþverenler iþçilerin sendikaya üye olmalarýný istememektedir. Bazý iþverenler iþçilere sendikaya üye olamayacaklarýný söylemektedir. Bu doðru deðildir. Avustralya’da herkes yasal olarak sendikaya üye olma hakkýna sahiptir.

 

Avustralya’da iþçilerin sendikalarla birlikte kazandýklarý bazý haklar aþaðýda belirtilmektedir:

·       Düþük ücretle çalýþan iþçiler için asgari ücret dahil, daha iyi ücret.

·       Yýllýk izin, hastalýk izni, hafta sonu ve gece vardiyalarý için ek ücret gibi iyi çalýþma koþullarý.

·       Ailelerin geleceðe yönelik plan yapabilmelerine olanak saðlayan iþ ve gelir güvenliði. 

·       Ýþyerinde iþçilerin saðlýk ve güvenliklerinin koruma altýnda olmasý.

·       Ýþyeri kazasý geçiren ya da meslek hastalýðýna yakalanan iþçiler için tazminat.

·       Ýþçi ve ailelerinin emeklilik sonrasý bir gelire sahip olmasýný saðlayacak emeklilik fonu.

·       Ayýrýmcýlýk ve tacize karþý koruma. 

 

Sendika üyesi olmanýz halinde, adil ücret ve iyi çalýþma koþullarý

haklarýný elde etmede size karþý adil davranýlma olasýlýðý çok fazladýr. 

 

Sendikalar ve üyeleri ayrýca yaþamýn diðer alanlarýnda da kazanýmlar elde etmektedir. Sözgelimi:

·       Daha iyi çocuk bakým hizmetleri

·       Doðum izni

·       Eþit ücret

·       Bakýcý izni ve daha niceleri.

 

ANCAK, Avustralya Hükümeti 1 Temmuz 2005 tarihinden sonra çok zor kazanýlmýþ iþçi haklarýnýn çoðunu ya ortadan kaldýracak ya da azaltacak olan yeni çalýþma yasalarýný yürürlüðe sokacaktýr.

 

 

Bir baþka deyiþle, Avustralyalý iþçiler daha az ücrete daha uzun saatler çalýþmak zorunda kalacaktýr.  Bu baðlamda, çalýþma koþullarý daha güvensiz ve daha belirsiz bir hale gelebilir. Bunun sonucunda aileler daha fazla stres altýnda olacak ve geleceðe yönelik planlar yapamayacaklardýr.

 

HÜKÜMET BUNU NASIL YAPABÝLÝR?

Artýk diðer siyasi partiler engel olamayacaðýndan, Hükümet uzun yýllardýr ilk kez istediði deðiþikliði yapabilecektir. Bugüne kadar hükümetin yapmak istediði her türlü yasa deðiþikliðinin parlamentoda Meclis (House of Representative) ve Senato olarak adlandýrýlan iki hükümet düzeyinde görüþülüp üzerinde anlaþýlmasý gerekiyordu. 1 Temmuz tarihinden itibaren Howard Hükümeti Parlamentoda her iki düzeyde de kontrolü ele alacaktýr. Bu, hükümetin istediði her deðiþikliði yapabileceði anlamýna gelmektedir. 

 

AÞAÐIDA HÜKÜMETÝN YAPMAYI PLANLADIÐI DEÐÝÞÝKLÝKLERE BAZI ÖRNEKLER VERÝLMEKTEDÝR:

·       100 kiþiden daha az kiþinin istihdam edildiði bir iþyerinde çalýþmanýz durumunda, iþvereniniz herhangi bir gerekçe göstermeden sizi istediði zaman iþten çýkarabilir. Avustralya iþyerlerinin yüzde 90’ýndan fazlasýnda 100 kiþiden daha az iþçi çalýþmaktadýr.

·       Asgari ücret her yýl baðýmsýz bir iþ mahkemesi tarafýndan belirlenmektedir. Ýþverenlerin iþçilerine asgari ücretin altýnda bir ücret ödemeleri yasaktýr. Bu yýl asgari ücretle çalýþan iþçiler 17 dolarlýk bir artýþ almýþlardýr.  Bu uygulama deðiþmek üzeredir. 1 Temmuz tarihinden sonra düþük ücretle çalýþan iþçilerin ücretlerinde yýllarca herhangi bir artýþ olmayabilir ya da çok az olabilir.

·       Sendika üyelerinin çok sayýda olduðu iþyerlerinde çalýþan iþçiler, sendika üyelerinin az ya da hiç olmadýðý iþyerlerindeki iþçilere göre yaklaþýk yüzde 15 daha fazla ücret almaktadýr. Hükümet ve birçok iþveren bunu bilmekte ve iþçileri bireysel ve gizli sözleþmeler yapmaya zorlamaktadýr. Hükümet ayrýca, sendika görevlilerinin iþyerlerine gitmesini engellemek istemektedir. Bu, iþyerlerinde iþçilerin adil ve eþit bir þekilde muamele görmelerini saðlayacak kimsenin olmamasý anlamýna gelmektedir.

 

NE YAPABÝLÝRÝZ?

·       Sendikaya üye olunuz. Hangi sendikaya üye olabileceðinize iliþkin bilgi edinmek için 9662 3511 numarayý arayýnýz.

·       Deðiþikliklere ve bu deðiþikliklerin iþçi ve ailelerine olan etkilerine iliþkin daha fazla bilgi edininiz. Bunun için aþaðýdaki web sitelerini ziyaret edebilirsiniz:

www.actu.asn.au    ve   www.vthc.org.au

 

·       Bu korkunç deðiþiklikler hakkýnda aile bireyleri, arkadaþlar ve iþ arkadaþlarý ile konuþunuz. Toplumunuzda bu konuyu tartýþacaðýnýz bir toplantý düzenleyiniz. Bizi arayýnýz. Biz size deðiþiklikleri daha ayrýntýlý bir þekilde açýklayacak bir konuþmacý göndereceðiz.

·       Halihazýrda sendika üyesi olmanýz durumunda, diðer çalýþanlarla birlikte, bu deðiþikliklere iliþkin daha fazla bilgi edinip mücadele edebileceðiniz Sendika Ýþyeri Temsilcisi Programý’na (Trade Union Workplace Ambassador Program) katýlýnýz.

 

AYRINTILI BÝLGÝ ÝÇÝN LÜTFEN 9659 3575 YA DA 0408 339 720 NUMARADAN ELLEN KLEIMAKER’I ARAYINIZ.